logo_ck met tekst.png

De Kerk, Moeder van de Roepingen

Gedeelte boodschap van Paus Franciscus voor Roepingenzondag 17 april 2016

Beste broeders en zusters,

Hoe sterk verlang ik dat iedere gedoopte de vreugde zou ervaren om zich echt lid te voelen van de Kerk in dit Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid. Hopelijk mogen wij herontdekken dat de christelijke roeping, net zoals elke specifieke roeping, ontluikt in het godsvolk. Roepingen zijn gaven van de goddelijke barmhartigheid. De Kerk is het huis van de barmhartigheid én de ‘bodem’ waar de roeping ontkiemt, groeit en vrucht draagt.

Bij de gelegenheid van de 53ste Wereldgebedsdag voor Roepingen nodig ik daarom iedere gelovige uit om zich te bezinnen over de kerkgemeenschap en om dankbaar te zijn dat de gemeenschap elk van ons helpt om zijn/haar roeping te vinden. In de bul bij de bekendmaking van het Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid vermeldde ik de woorden van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Hij schrijft namelijk over de roeping van de heilige Mattheüs: miserando atque eligendo.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Damesvereniging St. Rosa 70 jaar

Op 9 april 2016 bestaat de Damesvereniging St. Rosa in de wijk Ophoven 70 jaar.. Momenteel telt de vereniging 85 leden. De doelstelling is nog steeds het bevorderen en stimuleren van het culturele leven en de leden de gelegenheid bieden tot ontspanning, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Damesvereniging St. Rosa, dat momenteel bestaat uit de dames H. Verjans (voorzitter), A. van Wordragen (secretaris/penningmeester), L. Hendrix, F. Nieboer en M. Hoving, organiseert binnen de doelstelling een groot aantal gevariëerde activiteiten, zoals lezingen, gezellige avonden (o.a. Carnaval), Kerst- en Paasvieringen enz.

De viering van het 70-jarig bestaan vindt haar hoogtepunt op 9 april 2016 in Restaurant ´t Gulikshoes Ophoven. De Feestavond start om 20.30 uur, en wordt tussen 19.00 en 20.00 uur voorafgegaan door een receptie.

 

Afdrukken E-mail

Vastenactie

Bij dit parochieblad ontvangt U een informatiefolder en een zakje van de Vastenactie. Het project van dit jaar is voldoende voedsel en een menswaardig bestaan voor de mensen in Oeganda.U kunt het project steunen door Uw gift: contant in het zakje en dit inleveren achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Of door het insturen van een door U ingevulde machtigingskaart.

Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Onderscheiding / Benoeming

OnderscheidingHet nieuws is reeds enkele maanden oud, en vanwege voorrang van andere berichten in dit parochieblad kwam het er niet eerder van, maar toch willen we het ook voor U niet onvermeld laten dat: tot grote verrassing maar tevens met grote dankbaarheid-omdat het een bijzondere eer is- wij U kunnen mededelen dat onze Pastoor H. Broers op 16 november benaderd werd door het Vaticaan met het voorstel hem deel te laten uitmaken van de z.g.n.: “Venerabile Arciconfraternita Vaticana di Sant’ Anna de’ Parafrenieri” oftewel de Vaticaanse Aartbroederschap die zorg draagt / deel uitmaakt van de Pauselijke Hofhouding. Op woensdag 25 november werd de pastoor te Rome door Zijne Eminentie Kardinaal Angelo Comastri, -de Kardinaal-Vicaris-Generaal van Vaticaanstad- in een plechtige Hoogmis daartoe officieel beëdigd en geïnstalleerd en werd hem het daarbij behorende insigne omgehangen. Als reden voor deze onderscheiding/benoeming werd vermeld dat het mede was vanwege zijn destijds grote inzet t.b.v. de heiligverklaring van Pater Karel.

De verplichtingen en activiteiten die er aan verbonden zijn zullen in overleg plaatshebben, zodat hij gewoon ons aller pastoor kan en zal blijven.

Wij als Kerkbestuur hebben hem dan ook van harte met deze uitzonderlijke benoeming gefeliciteerd!

Het Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Actie kerkbalans ‘Mijn Kerk Inspireert’ Rekent dit jaar zeker op u

De financiële situatie van heel veel Limburgse parochies is uitermate zorgwekkend. Bijna 70% van de parochies schrijft inmiddels met rode cijfers. Ook onze parochie ervaart de terugloop van inkomsten sterk : in het afgelopen jaar zijn de kosten meer dan €10.000 hoger uitgevallen dan de inkomsten. Dus horen ook wij helaas tot de categorie van 70% en dat is erg jammer en maakt ons onrustig. Hoe lang kunnen wij zo nog doorgaan?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overleden

Maria Oberndorff v/h Leyenbroekerweg 80 jaar
Math Frenken  Kapellerweg 39 87 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige liefde

Afdrukken E-mail

Actie voor vluchtelingen

Door het Bisdom is in oktober opgeroepen in de parochies te collecteren voor de vluchtelingen die Europa binnen komen.

In onze parochie hebben we hiervoor enkele weken in oktober en november een offerblok in de kerk aangewezen. Door onze parochianen is hierin € 193,30 voor de actie vluchtelingen gegeven.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Afdrukken E-mail

Vastenactie 2016

Vastenactie in teken van water als levensbron.

“Water, bron van alle leven”. Dat is dit jaar het centrale thema van de Vastenactie, die op Aswoensdag 10 februari van start gaat. Het themaland is ditmaal Oeganda. Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden in dit Afrikaanse land tot steeds meer waterschaarste. Mensen moeten op een nieuwe manier leren omgaan met het beschikbare water.

In het volgende parochieblad leest U meer over de campagne en hoe U Vastenactie kunt steunen.

 

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png